Algemene Voorwaarden Eroscripta

DEFINITIES
EroScripta (wij, ons): de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden. EroScripta is geregistreerd als handelsnaam bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 54896630 en is te bereiken via info@eroscripta.nl of 06-48 89 93 89.
Auteurs: natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn/haar boeken uitgeeft conform de auteursovereenkomsten bij EroScripta.
Consument: dat bent u! De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Leden: alle natuurlijke personen die zich hebben ingeschreven voor het ErScripta lidmaatschap, zoals is vermeld op onze website.
Producten
: alle e-Boeken, ePUB bestanden, diensten en/of andere producten die wij nu of in de toekomst aanbieden;
WebShop: de webwinkel van EroScripta waarin e-boeken en hard-cover boeken beschikbaar worden gesteld en door Consumenten (tegen betaling) kunnen worden gedownload of besteld;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden
Website: de website van EroScripta waarop de webshop is gevestigd: www.eroscripta.nl

TOEPASSELIJKHEID

EroScripta verstrekt e-boeken, hard-cover boeken en daaraan gerelateerde diensten via haar Website. Daarnaast organiseren wij events en hebben wij een community van leden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EroScripta en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en de consument en/of onze leden, tenzij daar uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal EroScripta voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de EroScripta zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

DIENSTEN
EroScripta biedt de Consumenten en leden diensten aan zoals deze op de website worden aangeboden. Deze diensten omvatten: het aanbieden van e-boeken, hard-cover boeken en het aanbieden van events en een ledenpagina met promotie voor de leden. EroScripta kan op ieder moment en zonder gehouden te zijn tot enige (schade)vergoeding besluiten diensten niet langer aan te bieden.

BETALINGEN

Aankopen via de Webhop kunnen direct online betaald worden via iDEAL, Paypal of met BanContact (België). Bij het bestellen van e-boeken of hard-cover boeken in de Webhop wordt het verschuldigde bedrag afgerekend door middel van een reguliere iDEAL-, Paypal- of BanContact transactie. U betaalt dus steeds direct en vooraf het gehele bedrag voor de in de Webshop bestelde 
e-boeken.

RETOUR STUREN VAN E-boeken

Als u een e-boek heeft gedownload als aankoop in de Webshop , kunt u niet meer gebruik maken het herroepingsrecht. Door het downloaden van 
e-boeken stemt u er dan ook uitdrukkelijk mee in dat wij u toegang geven tot de e-boeken en dat u daarom afstand doet van het recht gebruik te maken van uw bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Als het e-boek foutief wordt geleverd en/of niet leesbaar is, kunt u een e-mail sturen naar contact@eroscripta.nl, met vermelding van het probleem en het door u voor de aanmelding bij de website gebruikte emailadres. Dan nemen wij snel contact met u op om te zien hoe wij de fout kunnen herstellen en u snel het e-boek wel in gebruik kunt nemen.

DE PRIJZEN

De prijzen inclusief btw van de e-boeken en de hard-cover, in onze webshop alsook de prijzen voor deelname aan de events staan altijd vermeld op onze website. Wij behouden het recht om periodiek de prijzen te wijzigen.

LEVERING
 van E-boeken
De e-boeken worden ter beschikking gesteld door middel van download van een bestand in ePUB. Dit bestandsformaat is te gebruiken op de meeste e-readers, tablets, smartphone en computers. Eventuele andere producten die wij leveren of verstrekken worden geleverd op een wijze en binnen een leveringstermijn als bij het betreffende product is vermeld.

LEVERING van hard-cover boeken
De levering van hard-cover boeken vindt plaats via de post. De terpoststelling geschiedt conform de leveringstermijn zoals bij het product is weergegeven en na uw betaling bij uw bestelling in onze webshop, mits u uw adresgegevens goed heeft weergegeven. Indien uw adresgegevens niet toereikend zijn, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

VOORWAARDEN E-Boeken
 en hard-cover boeken
U mag de e-boeken en hard-cover boeken van EroScripta alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Kopiëren, verspreiden, veranderen, uitlenen, modificeren van of het creëren van afleidende werken, verwijderen of wijzigen van auteursrecht- of merkaanduidingen en elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EroScripta, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EroScripta en haar licentiegevers en bezoekers.

AANSPRAKELIJKHEID

EroScripta spant zich in om de inhoud van www.eroscripta.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.eroscripta.nl aangeboden informatie bieden wij aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van EroScripta.
In het bijzonder zijn alle prijzen op www.eroscripta.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Speciale aanbiedingen kunnen voor een beperkte duur geldig zijn. Als dit zo is dan zullen wij dat nadrukkelijk bij het aanbod vermelden. Aanbiedingen van bepaalde producten gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
De inhoud van www.eroscripta.nl wordt langs geautomatiseerde weg verkregen. EroScripta doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.
Consumenten en auteurs kunnen zelf inhoud plaatsen op eroscripta.nl. EroScripta oefent hierop een beperkte controle of redactioneel toezicht uit, en zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via contact@eroscripta.nl.
Voor op www.eroscripta.nl opgenomen verwijzingen naar websites van partners of diensten van derden kan EroScripta nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

KLACHTEN

EroScripta streeft ernaar om een optimale Dienst te leveren aan de Consumenten en de leden. Mocht de Dienst niet geheel naar wens verlopen, of heeft u tips ter verbetering dan horen we dat graag! Stuur dan een email naar contact@eroscripta.nl

OVERIG

EroScripta behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment e-boeken, hard-cover boeken, events of diensten of onderdelen daarvan te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Publicaties die aanzetten tot haat, discriminatie en intimidatie of die anderszins in strijd zijn met de algemene wetgeving worden verwijderd.
De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen.